Střídavá péče

Doby, kdy bylo už před konáním opatrovnického soudu téměř předem dáno, že dítě bude svěřeno do výlučné péče matky, jsou už pasé. Nová doba si žádá i novou právní úpravu a nový způsob rozhodování, a i když soudnictví u nás v některých případech platnou legislativu ještě řádně nereflektuje, když např. každý druhý pachatel znásilnění je v ČR potrestán podmíněným trestem, v otázkách péče o dítě jsou naše soudy už mnohem progresivnější. Dnešní tátové už fungují mnohdy stejně plnohodnotně jako mámy, nebo se o to alespoň v rámci svých časových možností snaží, a rozchod/rozvod rodičů se stanovením výlučné péče matky by byl ránou nejen pro otce, ale hlavně pro dítě, na jehož zájem je potřeba myslet na prvním místě.

Podle § 907 občanského zákoníku může být dítě svěřeno do péče jednoho z rodičů, do společné péče nebo do péče střídavé. Při rozhodování o svěření do péče soud rozhoduje tak, aby rozhodnutí odpovídalo zájmu dítěte, a žádný z těchto tří modelů automaticky nemá (resp. neměl by mít) přednost. Soud může zasáhnout i do dohody rodičů, pokud by se mu zdála pro dítě nevhodná, a zároveň bude brát v potaz i názor dítěte, přičemž platí, že čím je dítě starší, tím vyšší důraz na jeho názor bude kladen.

Pokud pak nastane situace, že alespoň jeden z rodičů projeví zájem o střídavou péči, soud zjistí názor dítěte, a dále posoudí, jestli jsou oba rodiče schopni stejnou měrou o dítě pečovat, a to ve všech ohledech, zda nebudou střídavou péčí nadměrně narušeny jiné vztahy, např. vztahy se sourozenci, a dále zda se nejedná o velkou vzdálenost mezi bydlišti rodičů, protože podle aktuální judikatury je pro většinu dětí např. střídání škol nadměrnou zátěží, a v takových případech není střídavé péči často vyhovováno.

Každopádně podle dostupných dat Ministerstva spravedlnosti ČR počet střídavých péčí prudce roste
při porovnání roku 2014 s rokem 2021 – počet případů, kdy soud svěřil dítě do střídavé péče, byl skoro dvojnásobný.

Každé dítě je nicméně úplně jiné a jeho vztah k rodičům se může z různých důvodů lišit, což je potřeba soudu sdělit a spolehlivě prokázat, proto případný soud nepodceňte a vezměte s sebou raději svého advokáta.

A jak je to při střídavé péči vlastně s výživným? O tom zase příště.

JUDr. Suzan Vonešová, advokátka