NAŠE SLUŽBY

V níže uvedených oblastech práva Vám můžeme poskytnout pouze jednorázovou radu či kompletní právní servis, můžeme Vám připravit smluvní dokumentaci či pouze smlouvy zkontrolovat, můžeme Vám připravit právní stanovisko, zastoupit Vás v komunikaci s protistranou či s veřejnoprávním orgánem, a v neposlední řadě Vás můžeme zastupovat v celém řízení před soudem či správním orgánem. Rozsah služeb vždy uzpůsobíme Vašim požadavkům a zároveň finančním možnostem.

Občanské právo 

 • Nemovitosti (včetně souvisejících služeb advokátních úschov či ověření podpisů)
 • Dědické právo
 • Náhrada škody
 • Sousedské spory
 • Smluvní právo
 • Autorské právo

Rodinné právo 

 • Rozvod manželství
 • Společné jmění manželů/majetkové vypořádání nesezdaných partnerů
 • Svěření dítěte do péče
 • Výživné
 • Spory o určení otcovství

Obchodní právo 

 • Kompletní právní poradenství pro začínající i stávající podnikatele
 • Změny ve společnosti, organizace valných hromad
 • Převod podílu ve společnosti
 • Odpovědnost statutárních orgánů
 • Obchodní smlouvy
 • Veřejné zakázky

Pracovní právo 

 • Příprava vzorových pracovních smluv a dalších pracovněprávních dokumentů
 • Výpověď z pracovního poměru
 • Okamžité zrušení pracovního poměru
 • Nároky na nevyplacenou mzdu
 • Pracovní úrazy a odškodnění
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zdravotnické právo 

 • Náhrada škody na zdraví a nemajetkové újmy v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb
 • Ochrana osobnosti
 • Právní zastoupení a obhajoba lékařů a dalších zdravotnických pracovníků
 • Příprava námitek/odvolání proti rozhodnutí o nepřiznání invalidního důchodu

Insolvenční právo 

 • Příprava návrhu na oddlužení a pomoc dlužníkům v insolvenčním řízení
 • Pomoc věřitelům v insolvenčním řízení

Ochrana spotřebitele

 • Zastoupení v reklamačním řízení a v případném následném řízení soudním
 • Zastoupení před státními dohledovými orgány (Česká obchodní inspekce, Finanční arbitr atp.)

Vymáhání pohledávek 

 • Příprava smluvní dokumentace a zajišťovacích nástrojů
 • Efektivní vymáhání pohledávek od předžalobní výzvy až po zastupování v exekučním řízení

Správní právo 

 • Stavební právo
 • Zastoupení v přestupkovém řízení
 • Zastoupení v řízeních před správními orgány
 • Příprava správní žaloby a zastoupení ve správním soudnictví

Trestní právo 

 • Obhajoba v trestním řízení
 • Zastupování poškozeného
 • Podání stížnosti k Ústavnímu soudu
 • Žádost o prominutí zbytku trestu/o podmíněné propuštění/o zahlazení odsouzení