Nepřiznání invalidního důchodu

Mám pocit, že problematiku invalidních důchodů budeme řešit čím dál častěji. Důchodový věk se posouvá, ale spousta pracujících okolo věku 55+ (a často z různých důvodů i mnoho mladších) na svoje zaměstnání už vůbec nestačí. Pak přichází v úvahu požádat stát o invalidní důchod.

Jak se o invalidní důchod žádá?  Nejprve je potřeba projít si zejm. § 38 a násl. zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, tedy zda vůbec splňujete podmínky pro podání žádosti. O invalidní důchod pak žádejte Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ), a to prostřednictvím Vašeho obvodního lékaře, který zkompletuje podstatné lékařské zprávy, které máte nejen od něj, ale i od jiných specialistů. Vaši žádost pak posoudí lékař u OSSZ, který vyhodnotí, zda je žadatel vůbec invalidní a pokud ano, v jakém rozsahu. Výsledkem jeho posouzení je tzv. Posudek o invaliditě, který bude následně doručen jak žadateli, tak i do ústředí ČSSZ. Ústřední ČSSZ pak formálně vydá na základě Posudku o invaliditě rozhodnutí o nároku na invalidní důchod a o jeho případné výši.

Co když Vám ale nebude invalidní důchod přiznán, ačkoliv nejste pro vážné důvody absolutně schopni Vaši dosavadní práci vykonávat? Pokud pracujete např. jako stavbyvedoucí, nejste povinen jen kvůli nehybnosti nastoupit např. na pozici vrátného.  Zákon o důchodovém pojištění totiž v § 39 odst. 3 stanoví, že při posouzení pracovní schopnosti je nutno mimo jiné přihlédnout i k dosavadnímu vzdělání, zkušenostem a předchozím výdělečným činnostem. Jak se tedy proti zamítnutí žádosti o invalidní důchod můžete bránit? Rozhodně nepodávejte žádný opravný prostředek (námitky ani odvolání) proti Posudku o invaliditě, který Vám sice bude doručen, zároveň je Vám z něj zřejmý výsledek posouzení lékaře OSSZ, ale není rozhodnutím v právním slova smyslu o Vaší žádosti. Je nutno vyčkat na doručení rozhodnutí ČSSZ o zamítnutí invalidního důchodu (resp. o přiznání jiného stupně invalidity, než o který usilujete) a pak máte 30 ti denní lhůtu pro podání tzv. námitek proti rozhodnutí o nepřiznání invalidního důchodu.

Zajímavostí je, že při prvotním posouzení Vaší případné invalidity nejste ve většině případů pozváni posudkovým lékařem k vyšetření. To znamená, že posudek o Vaší ne/invaliditě vydává posudkový lékař pouze na základě lékařských zpráv, které mu jsou k žádosti od obvodního lékaře předloženy. Nyní – tedy při podání námitek je na místě požadovat opětovné zhodnocení Vašeho zdravotního stavu a žádat o Vaše vyšetření posudkovým lékařem. Zároveň je žádoucí v textu námitek přehledně vysvětlit, z jakých konkrétních důvodů nemůžete tu a tu činnost v zaměstnání již vykonávat, protože při prvotní žádosti podané prostřednictvím Vašeho lékaře není pro toto Vaše konkrétní zdůvodnění reálně moc prostoru. V textu námitek tedy uveďte: 1) proti jakému rozhodnutí námitky podáváte; 2) z jakých důvodů s rozhodnutím nesouhlasíte; a 3) odkažte na stěžejní lékařské zprávy a na jejich podstatné pasáže.

Po podání Vašich námitek (pokud budou podány správně) bude Váš zdravotní stav opětovně posouzen, ale již jiným posudkovým lékařem, než v původním řízení.

Mám dokonce osobní zkušenosti s tím, že invalidní důchody byly žadatelům mnohdy přiznány právě až po podání námitek. Pokud byste neuspěli ani s námitkami, zbývá už jen správní žaloba, ale o té zase někdy příště.

Pokud Vám tedy nebyl invalidní důchod přiznán, ačkoliv nejste schopni Vaši dosavadní práci již bez menších potíží vykonávat, můžete se na mě v této věci obrátit, institut námitek je v tomto případě opravdu vhodný nástroj Vaší obrany.

JUDr. Suzan Vonešová, advokátka